به نام زیبای خدا


تفاهم نامه همکاریهای متقابل


در راستای اعتقاد به کارگروهی مشترک در زمینه های علمی فرهنگی و اقتصادی مرتبط با صنعت سنگ ساختمانی و با الهام از قراردادهای همکاری مشترک در عرف بین المللی ( SISTER COMPANY RELATIONSHIP ) ، توافق نامه همکاری های متقابل بین شرکت روشان روز ( مرکز اطلاعات سنگ ایران ) به نمایندگی آقای کاوه فاضل بسطامی و گروه همکاران سنگ به نمایندگی آقای عبدالحمید خسروی و کارخانه ساخارا وآژیانه به نمایندگی آقای سامان میرزایی و گروه مهندسی وبازرگانی بهنگام به نمایندگی آقای حسین جعفریان، در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۲ و به شرح زیر، منعقد گردید :

۱- انجام فعالیت های مشترک در زمینه امور فرهنگی، نشریه ای و آموزشی و تبادل اطلاعات علمی و مقالات، بین واحدها

۲- برنامه ریزی و هماهنگی جهت تشکیل جلسات هم اندیشی فرهنگی و علمی

۳- همکاری و همیاری در زمینه برگزاری همایش ها و سمینارهای مرتبط

۴- همکاری مشترک در زمینه توزیع نشریات و کتب و انتشارات فرهنگی، آموزشی و علمی مرتبط، در سطح کشور

۵- ایجاد واحد تحقیق و توسعه مشترک در راستای کمک به آموزش های مربوط به صنعت سنگ کشور

۶- معرفی طرفین این توافق نامه درسایت های هر واحد و تبلیغات مشترک به عنوان همکار استراتژیک

۷- همکاری در زمینه آموزش نیروهای طرفین

۸- معرفی پتانسیل ها و فرصت های شناسایی شده در زمینه خدمات و محصولات فرهنگی طرفین

۹- همکاری در زمینه تدوین استراتژی ها و نقشه راه بازارهای داخلی و صادراتی در فعالیت های مشترک

۱۰- همکاری در زمینه معرفی مشتری به یکدیگر در زمینه محصولات قابل ارائه

۱۱- تبادل اطلاعات کاری مورد نیاز طرفین

۱۲- تعیین قیمت های ترجیحی بین سه مجموعه

13- همکاری درزمینه مذاکره، عقد قرارداد وتامین پروژه های بزرگ درسطح داخلی وخارجی به صورت روش های کنسرسیوم ودرقالب تیم کاری

14-برگزاری مشترک دوره های آموزشی مدیریتی و عمومی به منظور توسعه توانمندی نیروهای مجموعه ها


جزئیات این توافق نامه توسط امضاءکنندگان تعیین گردیده است و اجرای مفاد آن با برگزاری جلسات نمایندگان مجموعه های فوق، پیگیری خواهد شد و طرفین متعهد شدند اطلاعات و مسائل فی مابین به صورت امانت باقی بماند.

اجرای مفاد این توافق از زمان امضاء آغاز می گردد و تا زمانی که یکی ازاعضاء به صورت کتبی اعلام انصراف ننماید، به قوت خود باقی است.